Basha.
shin shasyohai
(4.10)
sontoku
(4.10)
3rentan
(2012.3.12)
bbs carp
(4.10)
【sontoku】車掌、大敗