Photographs:The old Catholic Church in Japan,by saiga yuji.

Ohura

Gorin

Shitsu

Ebukuro

Tachiya

Yobuko

Madarajima

Ohno

Imochiura

Daimyomachi

Kaminoshima

Houki

Furue

Kuroshima

Tainoura

Hiyamizu

Dohsaki

Nokubi

Aosagaura

Kusuhara

Yamada

Fukumi

Imamura

Ohso

Egami

Tabira

Kashiragashima

Kurosaki

Zazare

Nakanoura

Tetori

Himosashi

Hamawaki

Magome

Hirado

Ohe

Sakitsu

Mizunoura

Inoura

Nakamachi

@

gallary menu@@@menu @@