What's New

2010.10.01 CopyTo Synchronizer Free v3.31を公開しました。
2010.09.18
CopyTo Synchronizerは近日中にフリーウエアとして公開されます。そのためシェアウエア登録の受付は中止いたしました。
2010.06.06 CopyTo Synchronizer v3.30(Windows 7対応)を公開しました。