title- ITTOThe world of Butoh Dance


This was made in 1996 when GooSayTen started its Butoh activities.
The underlined Butoh-ists/Butoh groups were then covered in this website "Butoh/Itto/".


  Hijikata, Tatsumi -- Motofuji, Akiko (ASBESTOS STUDIO)
	|
	|
	|--- DaiRakudaKan 1972- (Maro,Akaji)
	|		
	|	 	
	|	         	   ---Yan-Shu (Tsuruyama,Kinya)
	|		
	|	 	
	|		--- ByakkoSha(Ohsuga,Isamu)dissolved in 1996.
	|		
	|		--- Sankaijuku 1975- (Amagatsu, Ushio /Semimaru /Iwashita,To-ru...)
	|			
	|		--- HoppoButoh-Ha(Bishop Yamada)dissolved in 1984.
	|				|
	|				|--- Arutai(Ojima,Ichiro)
	|				 		|
	|						|--- Hata,Kanoko1987-
	|						|
	|						|--- Morita,Itto 1988- 
	|                           |---GooSayten 1995-
	|						    |  Takeuchi, Mika
	|		
	|
	|    ---Ariadone 1974
	|    
	|    ---TenPenChii(Yoshioka, Yumiko),...
	|
	|    ---Hakutobou
	|    
	|    ---Kanazawa Butoh Kan(Yamamoto,Moe)
	|
	|     others...
	|
	|...


  Ohno,Kazuo--- Ohno,Yoshito...           Tanaka,Min (Body Weather)

           Iwana,Masaki
 
           Yoshimoto, Daisuke

           Nagaoka, Yuri

           others...