+-All Japan Figure Skating Championships 2002-+
Ladies FS

Fumie SUGURI
*1*2
Yoshie ONDA
*1*2
Shizuka ARAKAWA
*1*2
Yukina OTA
*1*2*3*4*5
Miki ANDO
*1*2*3*4*5*6
Yukari NAKANO
*1*2
Mao ASADA
*1*2*3*4
Podium
*1

**
Men's Podium
*1*2*3


>>BACK